ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2021-2022
[THÔNG BÁO] Về việc đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINHBCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM***Số: 02/TB-ĐTN  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng...
Sinh hoạt định kỳ cho Đoàn viên, thanh niên thảo luận về các cuốn sách viết về chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông báo chỉ đạo điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng.
Thông báo Triển khai giá trị mẫu hình thanh niên năm học 2021 - 2022      Thiết thực cụ thể hóa chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC