Thông báo 32 -TB/ĐTN V/v Tổ chức phỏng vấn và tập huấn chiến sỉ chiến dịch " Mùa hè xanh 2015"

0