Kết quả lớp Nhận thức về Đoàn (Đợt ngày 10/4/2015)

1. Quy trình phát triển Đoàn viên mới:

1.1. Bước 1: Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn để lựa chọn những đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, hội viên Hội LHTN Việt Nam, thanh niên tiên tiến (gọi chung là thanh thiếu niên) để bồi dưỡng kết nạp vào Đoàn.

1.2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

- Lập danh sách hội viên, thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

- Lựa chọn thanh thiếu niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.

1.3. Bước 3: Bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.

- Mở lớp tìm hiểu Đoàn (nơi có điều kiện cấp giấy chứng nhận)

- Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì cho thanh niên nghiên cứu và kiểm tra (vận dụng nhiều hình thức kiểm tra: viết, trắc nghiệm…)

1.4. Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới

- Hướng dẫn thanh thiếu niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo sổ đoàn viên).

- Hội nghị BCH Chi đoàn xét và báo cáo lên Đoàn cấp trên.

- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp và trao huy hiệu Đoàn.

* Điều kiện được kết nạp:

Người được xét kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ 15 tuổi + 1), tự nguyện viết đơn xin tham gia vào Đoàn (tuổi này được tính tại thời điểm xét kết nạp) báo cáo lý lịch và được một trong các tập thể, cá nhân sau đây giới thiệu và bảo đảm:

  + Được một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu.

+ Một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng.

+ Tập thể Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nếu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

+ Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên Việt Nam (nếu là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam).

+ Tập thể chi đội (nếu là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

- Được hội nghị Chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai (1/2) tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thì phải xét và quyết định kết nạp từng người một.

- Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.

* Lưu ý:

- Công tác phát triển đoàn viên mới cần chú ý đến số lượng nhưng phải xem trọng chất lượng. Trước khi kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn cần bồi dưỡng kiến thức về Đoàn thông qua việc mở các lớp tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Điều lệ Đoàn và các kiến thức cần thiết về Đoàn, đồng thời lồng ghép với các hình thức sinh hoạt tập thể để củng cố kiến thức cho đoàn viên thanh niên. Những đơn vị có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên.

- Thanh niên công nhân không có điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn một cách tập trung, các đơn vị có thể biên soạn tài liệu và cử cán bộ tuyên truyền để bồi dưỡng thanh niên công nhân vào Đoàn, khuyến khích tổ chức tuyên truyền về Đoàn dưới hình thức hội trại, ngày hội thanh niên công nhân hoặc các hoạt động có ý nghĩa khác.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kết nạp đoàn viên mới theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Nên tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại các khu di tích lịch sử (hoặc tạo công trình hoạt động của thanh niên) để tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

0