THÔNG BÁO MỚI
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Luật kinh tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành kế toán CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Ngôn ngữ anh CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Quản lý xây dựng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Quản trị kinh doanh CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ) ♦ Kế hoạch...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Quản trị khách sạn CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ) ♦ Kế...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ thông tin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×