HUTECH’s NextGen 2021| Hạng mục Tài năng - SBD 248 - Nguyễn Trần Minh Khôi
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HUTECH's NEXTGEN
Phòng Truyền thông
Phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: cuocthi@hutech.edu.vn