Thông báo: 21/TB-ĐTN V/v Tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm học 2011 - 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

***

Số:  21/TB-ĐTN


TP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

“Tổ chức lớp đối tượng Đoàn và kết nạp đoàn viên mới năm học 2011  - 2012”

______

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác giáo dục và phát triển lớp đoàn viên có nhận thức chính trị vững vàng, từng bước nâng chất và xây dựng đội ngũ đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở đoàn những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với Chi Đoàn:

Đối với Sinh viên năm 1: Đăng ký vào danh sách và có chữ ký của Bí thư Chi đoàn.

Đối với sinh viên từ năm 2 trở lên: Dựa vào kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm cuối năm của BCN Khoa, bí thư Chi đoàn lập danh sách các hội viên, sinh viên, học sinh ưu tú (theo mẫu) chưa là đoàn viên có nguyện vọng tham gia vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nộp lên cho Đoàn khoa.

2. Đối với Đoàn khoa:

- BCH Đoàn khoa tổng hợp danh sách từ phía Chi đoàn

- BCH Đoàn khoa tiến hành bình xét, làm công văn giới thiệu các sinh viên, học sinh đi học lớp cảm tình Đoàn (có xác nhận của BCN khoa) gửi lên cho Đoàn trường, có danh sách đính kèm (gửi bằng file excel theo mẫu) trước 16g ngày 2 tháng 12 năm 2011 qua email của Đoàn trường: doantruongdhkythuatcongnghe@gmail.com

3. Thời gian học: ngày 03 tháng 12 năm 2011 (Thứ bảy)
4. Địa điểm: phòng A-08.01 (P.611 cũ)

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí bí thư Chi đoàn, bí thư Đoàn khoa thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo trên.

Nơi nhận:

- BCH Đoàn các khoa.

- BCH Chi Đoàn

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Anh

0