THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ THI GIẢI THƯỞNG EURÉKA LẦN THỨ 22 NĂM 2020
Thực hiện kế hoạch tổ chức Giải thưởng SV NCKH Euréka 2020, Phòng KHCN&DAQT gửi các thông báo, hướng dẫn về việc thực hiện và nộp hồ sơ dự thi giải thưởng.
1. Giải thưởng Euréka 2020 có những điểm mới nổi bật như sau:
 - Mỗi trường đại học gửi TỐI ĐA 10 ĐỀ TÀI CHO MỘT LĨNH VỰC, danh mục lĩnh vực, chuyên ngành đăng ký xem tại PHỤ LỤC 2;
- Mỗi đề tài dự thi tự thiết kế một poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài. Mỗi đề tài chỉ cần nộp file thiết kế (bản mềm) giới thiệu kết quả nghiên cứu kèm với bản mềm đề tài dự thi gửi về P.KHCN&DAQT.  Trên poster chỉ ghi LĨNH VỰC DỰ THI THEO PHỤ LỤC 2, Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công bằng khi chấm điểm và đánh giá (Đính kèm theo email này có một số poster của cuộc thi năm 2019 để thí sinh tham khảo).
2. Lưu ý quan trọng về hình thức:
Nội dung công trình được đánh máy trên giấy A4 (210 x 297 mm), khuyến khích in 02 mặt, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang;
- Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong toàn bộ công trình và không được ký tên trong toàn bộ nội dung nghiên cứu, kể cả phụ lục và phiếu khảo sát. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công bằng khi chấm điểm và đánh giá.
- Ban tổ chức chỉ nhận các công trình, đề tài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, không nhận các đề tài viết bằng các ngôn ngữ khác.  
Phòng KHCN&DAQT, chỉ nhận đề tài và toàn bộ hồ sơ gửi dự thi giải thưởng không tiến hành kiểm tra hình thức đề tài.  Các mốc thời gian theo thông báo đính kèm.
Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô !
14585293