Đăng ký đề tài NCKH SINH VIÊN NH 2020-2021 (Đợt 2)
Thực hiện thông báo số 2975/TB-ĐKC ngày 23/11/2020 về việc "Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020-2021 (đợt 2)"
Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu:
1. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN) trong file đính kèm,
2. Đăng ký thông tin đề tài SV NCKH và nộp bản mềm phiếu đăng ký tại link: https://forms.gle/puE6XQQ3kRUmrWFDAtrước 23:59PM ngày 21/12/2020 (Thứ 2),
Quý thầy cô xem danh sách các đề tài đã đăng ký tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSpTVpIl2kGEEMggAzNMShr7Lz3C-jWMmw_Ce6OwtkE/edit?usp=sharing
3. SV in bản cứng, xin chữ ký GVHD và nộp về VPK. CNTT trước 11:30 AM ngày 23/12/2020 (Thứ 4).
14588790