SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU LÀM ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Sinh viên làm đồ án thực hiện theo các biểu mẫu sau:
Biểu mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các mẫu sau:
Danh sách đánh giá rèn luyện HK1, 2013-2014 Lớp trưởng các lớp vui lòng nhập điểm đánh giá rèn luyện HK1/2013-2014 theo danh sách dưới đây và gửi về VP.khoa theo email ntt.vinh@hutech.edu.vn theo thời hạn cùng  với các biểu mẫu đánh giá.
Tiêu chí đánh giá rèn luyện sinh viên Sinh viên đánh giá dựa vào các tiêu chí dưới đây:
Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi theo file sau:
Bm ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Sinh viên load các biểu mẫu dưới đây:
Xét rèn luyện đạo đức KI (2011-2012) các lớp chính qui ban ngày Các lớp triến khai xét rèn luyện Đ Đ theo đúng qui trình. Lớp trưởng nhận biểu mẫu tại  TKK ( Cô Nguyệt): Nhận từ ngày 07.11.2011 đến 12.11.2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC