Đáp án Lập trình logic va ràng buộc (cao học) Các bạn tham khảo đáp án này nhé   %cau1 xoan(_,[],[]).xoan(1,[_|T],T):-!.xoan(N,[H|T],[H|Y]):-N>1,N1 is N-1, xoan(N1,T,Y). %cau...
dáp án thi giữa kỳ lập trình logic và ràng buộc % ghép đôi ghepdoi([],[]).ghepdoi([X,X1|T],[[X,X1]|Y]):-ghepdoi(T,Y). % chia đôi chia([],[],[]).chia([X,X1|T],[X|L1],[X1|L2]):-chia(T,L1,L2).chiadoi([],[]).chiadoi(X,Y):-chia(X,L1,L2),append([L1],[L2],Y). %dịch...
Ôn tập thi giữa kỳ lập trình lô gic. lớp 12SCT21 Các bạn tự làm các bài tập sau nhé (đề thi tương tự) Viết chương trình tách các phân tử là số ra      tachso([1,x,6,d,4],X,Y). X=[1,6,4]. Y= [x,d]. Viết chương trình bỏ ngoặc...
Bài giảng môn Lập trình Logic Các bài giảng sẽ được bổ sung /cập nhật hàng tuần
bài giang mon NCKH Cac tài liệu sẽ được cập nhật liên tục (hàng tuần)
Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa hoc Các bạn SV cao học vui lòng đọc tài liệu tham khảo trước các buổi lên lớp nhé. Lê Mạnh Hải
[Cao học CNTT] Thông báo về việc thay đổi số tín chỉ Triết học Các bạn học viên Cao học xem thông báo chi tiết trong tập tin kèm theo. Khoa CNTT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC