Thống kê danh sách sinh viên thường xuyên vắng học học kỳ 1 2017 - 2018

Nhằm thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc nâng cao chất lượng
chăm sóc, hỗ trợ SV, tạo mọi điều kiện tốt nhất để SV không phải nghỉ học, không đến
lớp vì một số lý do, hoàn cảnh.

1. Văn phòng Khoa thông báo đến ban cán sự cán lớp lập danh sách sinh viên thường xuyên vắng học tại lớp (theo biểu mẫu đính kèm)

2. Đợt đánh giá rèn luyện học kỳ 1 2017 - 2018 vẫn còn sinh viên chưa đánh giá cá nhân và ban cán sự một số lớp vẫn chưa đánh giá cho sinh viên (quên/không đánh giá). Văn phòng khoa đề nghị ban cán sự các lớp thực hiện danh sách sinh viên chưa đánh giá/ quên đánh giá rèn luyện (theo mẫu đính kèm)- ban cán sự lớp cho điểm cho cá nhân quên/ không đánh giá rèn luyện, Khoa sẽ dựa trên cơ sở điểm của BCS lớp sẽ quyết định điểm cuối cùng cho sinh viên quên/không đánh giá.

Ban cán sự gửi danh sách về email: khoa.cntt@hutech.edu.vn trước 11g00 ngày 20/1/2018 (thứ bảy)

Mọi thông tin thắc mắc ban cán sự liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ Thông tin
(028) 35120 791 - gặp thầy Hoàng Tiến


 


 

14568655