TB v/v chầm Đồ án cơ sở, chuyên ngành của Cô Văn Thị Thiên Trang và thầy Ngô Quốc Cường
Sinh viên làm đồ án do Cô Văn Thị Thiên Trang và thầy Ngô Quốc Cường hướng dẫn tập trung ở phòng E1-03.06
vào lúc 08h00 ngày 24/12/2018 để Thầy Cô chấm phản biện.
14573577