Thông báo gặp mặt các bạn làm ĐACS/Đồ án tổng hợp và Thực tập tốt nghiệp do Cô Trương Thị Minh Châu
Thông báo:
Đối với các bạn làm ĐACS/ĐACN và Đồ án tổng hợp sẽ gặp Cô Trương Thị Minh Châu tại cơ sở E để nghe phổ biến vào các thời gian sau:
Sáng thứ 5: E1-06.04
Chiều thứ 5: E1-03.05
Sáng thứ 6: E1-06.01
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Cô Châu.
14575153