Thông báo v/v nộp báo cáo và chấm điểm Đồ án Tổng hợp HK2 18-19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
THÔNG BÁO
V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Tổng hợp
học kỳ 2 năm học 2018-2019
 
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Tổng hợp. Nay Khoa CNTT thông báo kế hoạch nộp đồ án và chấm điểm như sau:
1. YÊU CÂU THỰC HIỆN BÁO CÁO
2. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NỘP ĐỒ ÁN
  • Thời gian nộp Đồ án:
    • 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 2, ngày 01/07/2019 đến thứ 3, ngày 02/07/2019
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (A-02.24) 
3. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN
  • Thời gian Chấm Đồ án: Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 12/07/2019
  • Địa điểm: Sẽ có thông báo từ Khoa CNTT hoặc Giảng viên hướng dẫn
  • Hình thức chấm: Báo cáo & vấn đáp với Giảng viên hướng dẫn và giảng viên khác. 
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791).
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
14576466