NỘP ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. YÊU CÂU THỰC HIỆN BÁO CÁO
- Báo báo thực hiện đúng mẫu biểu và in theo hướng dẫn tại đây: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
- Kèm phiếu Đánh giá của đơn vị thực tập, có chữ ký và đóng dấu.
- Kèm Phiếu nhật ký theo dõi tiến độ thực tập, có chữ ký giảng viên hướng dẫn cho phép nộp đồ án.
​2. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP
Thời gian nộp báo cáo Thực tập đợt 1 (dánh cho sinh viên hoàn thành thực tập trước ngày 13/07):
o 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 2 ngày 15/07/2019
o 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 3 ngày 16/07/2019
Thời gian nộp báo cáo Thực tập đợt 2 (dánh cho sinh viên thực tập còn lại):
o 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 2 ngày 29/07/2019
o 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 3 ngày 30/07/2019
· Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (A-02.24)
3. THỜI GIAN CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP
· Thời gian Chấm báo cáo Thực tập: Từ ngày 20/07/2019 đến ngày 05/08/2019
· Hình thức chấm: GVHD chấm quyển báo cáo thực tập, kết quả báo cáo tiến độ onlinre hàng tuần, liên hệ đơn vị thực tập (nếu cần), trường hợp cần thiết sẽ thông báo mời sinh viên đến trường để vấn đáp.
14576840