Thông báo nghỉ môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 ngày 08/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 thứ Năm, ngày 08/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 15/08 tuần sau vẫn học bình thường.
Thời gian và địa điểm học bù sẽ được thông báo sau.

Trân trọng
Khoa CNTT
14577192