Thông báo nghỉ môn Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 ngày 10/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 thứ bảy, ngày 10/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 17/08 tuần sau vẫn học bình thường.
Thời gian và địa điểm học bù sẽ được thông báo sau.

Trân trọng
Khoa CNTT
14577193