HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020
Sinh viên vào link sau để thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy học kì 1B năm học 2019-2020
https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/14581012-hutech-to-chuc-lay-y-kien-phan-hoi-cua-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-hoc-ky-1b-nam-hoc-2019-2020
14581090