THÔNG BÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ HỆ ĐÀO TẠO CHUẨN VIỆT NHẬT (VJIT)
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020
Hệ đào tạo Chuẩn Việt Nhật (VJIT)
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án cơ sở. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
  • Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày trước 11:00 07/3/2020 (thứ 7).
  • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại: https://ithutech.github.io/doan/
  • Liên hệ GVHD để chọn đề tài
  • Thực hiện đăng ký onilne: https://ithutech.github.io/doan/
  • Và nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Khoa A-02.24. Theo mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
  • Thời gian thực hiện đồ án đến hết ngày: 06/06/2020
  • Thời gian nộp báo cáo và poster đề tài: Từ 08/06 – 12/06/2020 (từ 07h30-19h30)
  • Thời gian báo cáo trước hội đồng: Từ 20/06-27/06/2020
2. Giảng viên hướng dẫn
  • Sinh viên không được chuyển đổi GVHD trong thời gian thực hiện ĐACS, ĐACN
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực hiện đồ án cơ sở
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791)./. 
 
14583407