KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VJIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VJIT
1. Đối tượng:
Sinh viên hệ Đại học khóa 2016 ngành Công nghệ Thông tin_VJIT.

2. Nội dung:
 
THỜI GIANNỘI DUNGGHI CHÚ
18/06/2020 – 20/06/2020SV đăng ký nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp tại VP VJIT 
05/06/2020 -30/06/2020Sinh viên cập nhật cho VJIT về Công ty/Doanh nghiệp thực tập. 
22/06/2020Công bố danh sách GVHD sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp 
23/06/2020 – 27/06/2020SV gặp GVHD trước khi đi thực tập- Theo lịch thống nhất giữa GVHD và SV
- SV liên hệ GVHD theo SĐT và email trên danh sách
13/07/2020 – 13/09/2020
 (08 tuần)
Sinh viên thường xuyên liên hệ GVHD theo đúng lịch để được hướng dẫn và thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp theo quy địnhSV liên hệ GVHD theo SĐT và Email trên danh sách
14/09/2020 – 15/09/2020Sinh viên nộp:
  1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp đã hoàn chỉnh cho GVHD (in 2 mặt).
  2. Bìa báo cáo + Giấy xác nhận của cơ quan thực tập nộp GVHD.
 
 
  1. SV nộp bài phải ký tên vào danh sách.
  2.  In trên giấy A4 thường: 1 mặt là bìa và 1 mặt là Giấy xác nhận của cơ quan thực tập.
 
19/09/2019Công bố danh sách, phòng và thời gian vấn đáp 
21/09/2020 – 26/09/2020Vấn đáp báo cáo thực tập tốt nghiệp 
14584475