Chấm đồ án cơ sở/ chuyên ngành hội đồng GVHD: Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Thanh Tùng
Sinh viên do thầy Nguyễn Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn báo cáo đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành sẽ thực hiện các nội dung sau:
Thời gian báo cáo: 07:00 ngày 29/06/2020
Địa điểm: phòng A-04.29
Yêu cầu tất cả các nhóm sinh viên và thành viên trong nhóm có mặt đúng giờ, quần áo chỉnh chu

Nhóm Sinh viên thực hiện nộp các file báo cáo, video demo, slide thuyết trình tại: https://forms.gle/bKovuemwQZ12kByz5

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ GVHD để được hướng dẫn thêm
14584827