Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật)
THÔNG BÁO
V/v Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java
Học kỳ 2 năm học 2020-2021
(Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật)
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021. Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án Lập trình Java. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
  • Ban cán sự lớp liên hệ Văn phòng Khoa để biết Giảng viên hướng dẫn (GVHD): từ ngày 08/03/2021 - 13/03/2020. Mỗi lớp 01 GVHD.
  • GVHD sẽ họp lớp online hoặc offline để triển khai cho sinh viên lập nhóm (từ 01 đến 03 sinh viên), đăng ký đề tài và hướng dẫn cung cấp tài liệu
  • Khuyến khích Sinh viên nên tranh thủ gặp GVHD sớm để chủ động tranh thủ làm sớm.
  • Thời gian thực hiện đồ án Lập trình Java: 12 tuần (Từ ngày 15/03 - 04/06/2021)
  • Thời gian nộp báo cáo Đồ án lập trình Java: Từ 07/06 – 12/06/2021 (từ 07h30-16h30)
  • Thời gian GVHD chấm Đồ án Lập trình Java: Từ 14/06-19/06/2021
2.. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực hiện đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi chi tiết thắc mắc sinh viên liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 
Phòng E1.01.02 - (028) 7101 2388 
14590208