TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, JAVA VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ 2020 - 2021
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Đồ án Chuyên ngành, Đồ án Java và Thực tập tốt nghiệp  
dành cho sinh viên Khoa CNTT, Viện CN Việt Nhật (ngành CNTT) 
có đăng ký học phần trong học kỳ hè năm học 2020-2021
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ hè năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần của sinh viên. Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Tham gia họp tư vấn, nhận thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) để triển khai: 2. Triển khai thực hiện:
  • Sinh viên liên hệ GVHD để trao đổi và thực hiện đồ án/thực tập trước ngày 30/07/2019.
  • Thực hiện đồ án: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/08/2019.
  • Nộp báo cáo: ngày 30/08/2021 - 03/09/2021.
  • Chấm báo cáo: 04/09 – 05/09/2021.
3. Mẫu biểu thực hiện Đồ án
Các mẫu biểu thực hiện: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng khoa CNTT trực tuyến vào giờ hành chính: 
meet.google.com/jcu-kfjj-pnr
14592310