TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2021

THÔNG BÁO
Về vic tổ chc Lễ trao bng tt nghinăm 2021

Trong thời gian va qua, trước din biến phc tp ca dch bnh Covid-19, vic tổ chc Lễ tt nghip ti Trường cho các bn sinh viên trong các đợt tháng 6 và 9 chưa thể din ra. Hin nay, tình hình dch bnh tương đốđã được kim soát và theo nguyn vng ca phụ huynh và các bn sinh viên nên Nhà trường dự kiến tổ chc lễ trao bng tt nghip cho sinh viên các Khoa/Viđược xét tt nghip trong năm 2021 như sau:

1. Thi gian dự kiến:
 Tu
01, 02 tháng 12 (Ngày 4,5,11,12 /12/2021)
2. Hình thc tổ chc:
 
T
ổ chc Lễ tt nghip trc tiếp kết hp livestream trc tuyến trên Fanpage Nhà trường.
2.1 Phần 1: Tổ chc Nghi thức chung
Công bố quyết định tt nghip;
Công bố quyết định và khen thưởng sinh viên có thành tích xut xc toàn khóa hc; Trao bng tt nghip loi xut sc.

2.2 Phần 2: Tổ chc dành cho tng Khoa/Viện
Phát biểu lãnh đạo khoa;
Trao bng tt nghip sinh viên tham dự trc tiếp theo tng Khoa/Vin.
3. Đăng ký tham dự L
Sinh viên có nguyn vng đăng ký tham dự Lễ tt nghip, vui lòng truy cp vào đường link: https://forms.gle/CXX3WY1TzSbBRwwG9 (từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 20/11/2021). Sau khi các bđăng ký, Ban tổ chc sẽ hướng dn cụ thể cách thc tham gia Lễ tt nghip.

14598151