THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2A 21-22
Học kỳ 2A năm học 2021-2022 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn học:
1. CMP261 - Giám sát an toàn thông tin - Nhóm 01 - thầy Dương Minh Chiến - dm.chien@hutech.edu.vn
2. COS209 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nhóm 01 - thầy Nguyễn Hoàng Tiến - nh.tien@hutech.edu.vn
3. CMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - Nhóm 01 - thầy Nguyễn Đình Ánh - nd.anh@hutech.edu.vn
4. CMP103 - Kiểm thử phần mềm - Nhóm 01 - thầy Trịnh Công Nhựt - tc.nhut@hutech.edu.vn
5. COS210 - Kiến trúc máy tính - Nhóm 01 - thầy Nguyễn Lê Văn - nl.van@hutech.edu.vn
6. JCIS208 - Phân tích và thiết kế hệ thống - Nhóm 01 - thầy Võ Hoàng Khang - vh.khang@hutech.edu.vn
7. CMP234 - Truyền số liệu - Nhóm 01 - thầy Lê Anh Huy - anhhuy@live.com

 
Sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy trước ngày 22/02/2022 để được phổ biến thông tin học tập.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 71012388
14600096