THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO HỌP MẶT - TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN JAVA Tất cả sinh viên làm đồ án Java sẽ được Thầy Dương Thành Phết hướng dẫn) Thời gian: 13h30, thứ 7, ngày 14/09/2019 Địa điểm: A06.10 Nội dung: Trao đổi định hướng đề tài. Giới thiệu 1 số đề tài cho...
KMS OPEN DAY 2019 ngày hội KMS OPEN DAY 2019 dành cho sinh viên năm 3 và năm 4
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019 BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP 01 Mining web access patterns with...
KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN 01 Khai thác song song mẫu phổ biến với...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - SEMINAR DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ - SEMINAR   Thời gian Tên hội nghị/seminar Nội dung Người trình bày 19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Phân lớp ảnh...