THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH KIẾN TẬP CỦA SV NGÀNH TÂM LÝ
Thời gian: 06h45 đến 11h30 thứ 2, ngày 28/03/2016
Địa điểm: Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa – Cơ sở 2
Địa chỉ: 978 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM
Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên lớp 14DTL01
Phương tiện: tự túc
Mục đích: nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, làm quen với các mô hình ứng
dụng tâm lý học trong thực tế đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục của khoa, trường đề ra
đồng thời giúp sinh viên thấy được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần thiết của nhà
tâm lý học ứng dụng.
Nội dung chương trình:
- Sinh viên nghe đại diện cơ sở giới thiệu về quá trình hình thành và các
hoạt động chung của trung tâm.
- Sinh viên tìm hiểu đặc điểm tâm lý của người nghiện (ý thức, hành vi, nhân cách…) qua việc
nghe cán bộ điều trị trình bày và nghiên cứu hồ sơ.
- Sinh viên quan sát các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của học viên tại trung
tâm: hoạt động học tập, lao động, nghĩ ngơi...để thấy được vai trò của các hoạt động đối với sự
phục hồi, điều chỉnh hành vi nhân cách của học viên.
- Sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục cùng giáo dục viên ở trung tâm và học viên để
làm quen với việc tiếp xúc đối tượng đặc biệt.
- Tặng quà cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn của trung tâm
- Sinh viên ghi nhận các thông tin và viết báo cáo thu hoạch.
Bản đồ: sinh viên xem trong file đính kèm
14556691
Đính kèm: