ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Tài chính ngân hàng * Giới thiệu: Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực...
Ngành Kế toán * Giới thiệu: Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ...
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO I.            NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Khoa quản lý: KT-TC-NH) Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG sẽ có khả năng:1.      Kiến thức và kỹ năng:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC