CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

      I.            NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Khoa quản lý: KT-TC-NH)

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG sẽ có khả năng:

 1. 1.      Kiến thức và kỹ năng:

-        Vận dụng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và công việc.

-        Có kiến thức chuyên môn vững chắc về nghiệp vụ tài chính – ngân hàng theo các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; tài chính ngân hàng, tài chính bảo hiểm & tài chính thuế.

-        Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo về nghiệp vụ tài chính - ngân hàng, chuyên sâu theo các chuyên ngành đào tạo nói trên, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

-        Sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành tài chính- ngân hàng có thể làm việc độc lập, sáng tạo, khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức kinh tế với các kỹ năng sau:

 •  Tổ chức điều hành công tác quản trị tài chính, ngân hàng.
 •  Tổ chức, điều hành công tác tài chính, ngân hàng và kế toán ở các cấp độ khác nhau.
 •  Phân tích kế toán, tài chính nhằm trợ lý, tư vấn cho doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh, quyết định đầu tư, hoạch định các chính sách về tài chính, ngân hàng.
 • Thực hiện hoặc tư vấn cho doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai các loại thuế thông dụng như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân …
 • Đưa ra kế hoạch và tổ chức công việc một cách độc lập.
 • Đánh giá được kết quả, phân tích được điểm yếu, mạnh của bản thân về công việc mình làm.
 • Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc và đời sống.
 • Thu nhận, xử lý và truyền thông và tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác, viết báo cáo, làm nghiên cứu và khảo sát về công việc.
 • Biết tổ chức làm việc theo nhóm, trình bày trước công chúng, khả năng thích ứng cao trong môi trường quốc tế.
 • Giảng dạy hay nghiên cứu về ngành tài chính ngân hàng ở các tổ chức đào tạo, nghiên cứu.
 1. 2.      Thái độ:

-        Có nhận thức về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ xã hội đúng đắn.

-        Hiểu biết và tuân thủ nghiêm túc pháp luật của Nhà nước nói chung và các qui định, nội quy của các đơn vị, tổ chức nơi mình làm việc và cư trú.

-        Tham gia vào các hoạt động tập thể của công ty và xã hội.

-        Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;

-        Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.

-        Ứng xử  hòa đồng, đúng mực đối với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

-        Tổ chức và sắp xếp công việc một cách khoa học và có hiệu quả.

-        Làm việc độc lập và theo nhóm một cách khoa học và có hiệu quả.

-        Điều chỉnh để thích nghi với môi trường công việc và hội nhập với môi trường quốc tế.

-        Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

 3.      Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, chứng khoán; cơ quan thuế; cơ quan nghiên cứu, quản lý, đào tạo… thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng.

Sinh viên có thể làm việc với các vị trí như sau:

 • Nhân viên tín dụng.
 • Kiểm soát viên tín dụng.
 • Nhân viên ngân hàng.
 • Nhân viên kinh doanh ngoại tệ.
 • Chuyên gia môi giới bảo hiểm.
 • Chuyên gia đàm phán, ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Chuyên viên phân tích tài chính.
 • Cán bộ thuế, Hải quan.
 • Quản trị rủi ro và bảo hiểm cho các doanh nghiệp.
 • Trợ lý, tư vấn cho các doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.
 • Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

    II.            NGÀNH KẾ TOÁN (Khoa quản lý: KT-TC-NH)

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành KẾ TOÁN sẽ có khả năng:

    1.  Kiến thức và kỹ năng:

-        Vận dụng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và công việc.

-        Có kiến thức chuyên môn vững chắc về nghiệp vụ kế toán theo các chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng.

-        Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo về nghiệp vụ kế toán, chuyên sâu theo các chuyên ngành đào tạo nói trên, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

-        Sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành kế toán có thể làm việc độc lập, sáng tạo, khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức kinh tế với các kỹ năng sau:

 • Tổ chức điều hành công tác quản trị kế toán.
 • Tổ chức, điều hành công tác kế toán, kiểm soát nội bộ ở các cấp độ khác nhau.
 • Phân tích kế toán, số liệu báo cáo tài chính nhằm làm cơ sở cho doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh, quyết định đầu tư, hoạch định các chính sách về tài chính, ngân hàng.
 • Thực hiện hoặc tư vấn cho doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai các loại thuế thông dụng như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân …
 • Tổ chức và thực hiện quy trình kế toán, kiểm toán (chuyên ngành Kế toán kiểm toán).
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính.
 • Có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế, lập được hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin kế toán đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các đối tượng sử dụng.
 • Đưa ra kế hoạch và tổ chức công việc một cách độc lập.
 • Đánh giá được kết quả, phân tích được điểm yếu, mạnh của bản thân về công việc mình làm.
 • Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc và đời sống.
 • Thu nhận, xử lý và truyền thông và tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác, viết báo cáo, làm nghiên cứu và khảo sát về công việc.
 • Biết tổ chức làm việc theo nhóm, diễn thuyết trước công chúng, khả năng thích ứng cao trong môi trường quốc tế.
 • Giảng dạy hay nghiên cứu về lĩnh vực kế toán.

2.  Thái độ:

-        Có nhận thức về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ xã hội đúng đắn.

-        Hiểu biết và tuân thủ nghiêm túc pháp luật của Nhà nước nói chung và các qui định, nội quy của các đơn vị, tổ chức nơi mình làm việc và cư trú.

-        Tham gia vào các hoạt động tập thể của công ty và xã hội.

-        Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;

-        Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.

-        Ứng xử  hòa đồng, đúng mực đối với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

-        Tổ chức và sắp xếp công việc một cách khoa học và có hiệu quả.

-        Làm việc độc lập và theo nhóm một cách khoa học và có hiệu quả.

-        Điều chỉnh để thích nghi với môi trường công việc và hội nhập với môi trường quốc tế.

-        Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

 1. 3.      Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có khả năng làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, chứng khoán; kiểm toán; cơ quan Thuế, Hải quan; cơ quan nghiên cứu, quản lý, đào tạo… có hoạt động liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng.

Sinh viên có thể làm việc với các vị trí như sau:

 • Nhân viên kế toán.
 • Nhân viên kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm toán viên độc lập (trong công ty kiểm toán).
 • Nhân viên kế toán ngân hàng.
 • Chuyên viên tư vấn, kê khai thuế.
 • Chuyên viên tư vấn phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính.
 • Trợ lý, tư vấn cho các doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.
 • Cán bộ thuế; Hải quan.
 • Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực kế toán.
0