Ngành Kế toán

 

* Giới thiệu:

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức của chính phủ và nhiều tổ chức khác. 

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Nguyên lý kế toán

                - Kế toán tài chính

                - Hệ thống thông tin kế toán

  • Kiến thức chung của ngành

                - Tài chính doanh nghiệp

                - Thanh toán quốc tế

                - Thuế

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Kiểm toán

                - Kế toán ngân hàng

                - Phân tích báo cáo tài chính

 

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Kế toán

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập kế hoạch

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên kế toán tổng hợp

- Chuyên viên kiểm toán, thuế

- Nhân viên giao dịch ngân hàng

- Chuyên viên tư vấn tài chính

- Kế toán trưởng

- Giám đốc tài chính

0