Ngành Tài chính ngân hàng

* Giới thiệu:

Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm,...

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Tài chính tiền tệ

                - Nguyên lý kế toán

                - Marketing căn bản

  • Kiến thức chung của ngành

                - Tài chính doanh nghiệp

                - Nghiệp vụ ngân hàng

                - Tài chính quốc tế

                - Luật Tài chính - Ngân hàng

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Quản trị ngân hàng thương mại

                - Quản trị rủi ro tài chính

                - Thị trường chứng khoán

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Tài chính ngân hàng

* Kỹ năng mềm bổ trợ

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên phân tích tài chính

- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ

- Chuyên viên tư vấn tài chính, ngân hàng

- Giám đốc tài chính

0