TB tập huấn cán bộ lớp HK1 2018-2019 Sinh viên xem chi tiết file đính kèm
TB tham gia cuộc thi "Rookie-Marketing of the Year 2017" Các bạn sinh viên quan tâm xem chi tiết nội dung file đính kèm
Thông báo về việc đăng ký phong trao Sinh viên 5 tốt, Lớp học tiên tiến và NCKH năm 2016- 2017 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM BCH LCH KHOA KT – TC – NH Số: 02/TB-HSV         TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2016...
Thông báo về việc đăng ký và hướng dẫn tham gia phong trao sinh viên 5 tốt năm 2016                       HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM    BCH LCH KHOA KT –...
Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Thủ lĩnh sinh viên năm 2016" HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM BCH LCH KHOA KT – TC – NH...
Thông báo về việc đăng ký “Sinh viên 5 tốt” Khoa KT – TC – NH năm 2015 (Đợt 1)           HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM BCH LCH KHOA KT – TC - NH                ____ TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2014   THÔNG BÁO V/v đăng ký “Sinh viên 5 tốt” Khoa KT – TC – NH năm 2015...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC