NCKH - SINH VIÊN
Thông báo về việc nộp bài và báo cáo NCKH Sinh viên đợt 1 năm 2017 - 2018        TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM           KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 Sinh viên xem chi tiết kế hoạch file đính kèm
Thông báo về việc đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học năm 2016-2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
Thông báo về việc báo cáo NCKH đợt 2 - HK2_2015-2016  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016     THÔNG BÁO (V/v: Nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 2, NH 2015-2016)  ...
Thông báo về việc nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 1 và Đăng ký NCKHSV đợt 2,   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC