SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20...
Thông báo về việc Ban chủ nhiệm Khoa gặp gỡ đón tân sinh viên khóa 2017       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM       KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Thông báo 227/TB-CTSV gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện dành cho sinh viên và Ban cán sự lớp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14563468-thong-bao-227tb-ctsv-gia-han-thoi-gian-danh-gia-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-va-ban-can-su-lop
TB V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 (Cho SV có tên trong danh sách nhận tài liệu)   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn...
Thông báo về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên "ONLINE" HK2_năm học 2016 - 2017 Sinh viên xm thông báo để thực hiện đúng quy định của Trường, Khoa.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC