SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Thông báo về việc nộp và chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí...
Kế hoạch & hướng dẫn đồ án môn học HK hè 2017-2018 TT Tuần (ngày ..) Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện 1 Tuần 46  (16/07 ->  22/07/2018) ĐA HK HÈ Giảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố...
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20...
Thông báo về việc Ban chủ nhiệm Khoa gặp gỡ đón tân sinh viên khóa 2017       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM       KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC