Thông báo 80/TB-CTSV tập huấn Ban cán sự lớp tổ chức đánh giá rèn luyện trực tuyến HK1 18-19
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây tại đây 
14572643