SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO V/v Viết bài tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    TP. Hồ Chí Minh, ngày...
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP VJIT KHÓA 2015 Các bạn sinh viên xem chi tiết file đính kèm
TB hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết kế dự án 3- khóa 2015 VJIT  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết  kế dự án 3- khóa 2015 VJIT HK2 NĂM HỌC 2018 – 2019    Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 VJIT tổ chức buổi hướng dẫn qui...
TB V/v Phát tài liệu HK2 _ NH 2018 – 2019 cho SV CÁC KHÓA 13, 14, 15 & Liên thông THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu HK2 _ NH 2018 – 2019 cho SV CÁC KHÓA 13, 14, 15 & Liên thông   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2018 - 2019 của sinh viên các khóa 2013, 2014 , 2015 &...
TB V/v đăng ký dự lễ Phát bằng tốt nghiệp ngày 09/03/2019 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  09/03/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 09/03/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy...
Thông báo V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2018 - 2019 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2018 - 2019 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
THÔNG BÁO LỊCH CHẤM VẤN ĐÁP TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG Sinh viên khóa 2015 ngành TCNH dự thi vấn đáp môn Hệ thống thông tin ngân hàng với thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: thứ hai 21/01/2019         -    Nhóm 1     ...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
THÔNG BÁO V/v tham gia “Ngày hội chinh phục nhà tuyển dụng 2019” THÔNG BÁO  V/v tham gia “Ngày hội chinh phục nhà tuyển dụng 2019”               Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào chương trình “Ngày hội...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC