TB v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV năm học 2017 - 2018
Do Khoa có một số hoạt động đột xuất nên thông báo đến anh, chị sinh viên về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng đề tài: 10 đề tài (file đính kèm)
2. Thời gian: Vào lúc 13g45, ngày 08 tháng 6 năm 2018 (Thứ Sáu)
3. Địa điểm: Phòng B-13.07, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Khoa đề nghị Sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng ./.

 
14570485