TB v/v mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Nhằm đáp ứng nhu cầu mở thêm học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Khoa thông báo đến sinh viên các học phần được mở bổ sung, cụ thể như sau:

1. Luật so sánh (LAW116)
2. Luật môi trường (LAW131)
3. Luật cạnh tranh (LAW132)
4. Pháp luật về đầu tư xây dựng (LAW135)

- Hình thức đăng ký: Đăng ký online.

- Thời gian đăng ký: Từ 28/12/2018 đến 02/01/2019.


Khoa đề nghị sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung học phần thì thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.

Trân trọng ./.
14573740