TB v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật kinh tế học kỳ hè năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật kinh tế

Đáp ứng nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật kinh tế để kịp tiến độ xét tốt nghiệp. Nay, Khoa thông báo đến sinh viên về việc đăng ký bổ sung học phần trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật kinh tế
2. Mã học phần: LAW536
3. Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa 2015 trở về trước.
4. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/6/2019 (trong giờ hành chính).
5. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa Luật (A-03.21).
6. Thời gian thực tập: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 08/9/2019.

Khoa đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng ./.
14576100