TB về việc mở học phần Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho khóa 2017 trở về trước
THÔNG BÁO
Về việc mở học phần Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho khóa 2017 trở về trước
 
Theo chương trình đào tạo (CTĐT) khóa 2018 trở về sau, học phần Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ không có trong chương trình. Tuy nhiên, hiện còn một số sinh viên khóa 2017 trở về trước chưa hoàn thành học phần này. Vì vậy, Khoa thông báo sinh viên đăng ký trả nợ học phần để hoàn thành CTĐT. Thông tin mở học phần bổ sung cụ thể như sau:

1. Tên học phần: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
2. Mã học phần: LAW117
3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 20/8/2019 (thứ Ba).
4. Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật (A-03.21).
5. Thời gian học: Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Căn cứ vào số lượng sinh viên, Khoa sẽ có lịch cụ thể và thông báo đến sinh viên.

Lưu ý: Đây là đợt mở bổ sung và không có kế hoạch đào tạo trong những học kỳ tiếp theo. Vì vậy, sinh viên chưa hoàn thành phải đăng ký trong học kỳ này.
 
Trân trọng ./.
14577313