Kế hoạch về việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2017 HK2B Năm học 2020 - 2021
                                          KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2017 đợt 2

 
Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2B năm học 2020 - 2021, khoa Luật thông báo đến sinh viên  VIJT thông tin thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên Luật VJIT Khóa 2017.
2. Thời gian và nội dung thực hiện: Sinh viên xem chi tiết tại Kế hoạch đính kèm.
3. 
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp: Sinh viên sử dụng Hướng dẫn này để viết báo cáo Thực tập.
 
Trân trọng ./.
14591536