Kế hoạch về việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2018 HK2B Năm học 2021 - 2022
 KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2018
 
Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2B năm học 2021 - 2022, khoa Luật thông báo đến sinh viên  VJIT thông tin thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện: 
Sinh viên khóa 2018 ngành Luật Kinh tế, Viện Công nghệ Việt – Nhật
2. Thời gian và nội dung thực hiện: Sinh viên xem chi tiết tại Kế hoạch đính kèm.
3. 
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp: Sinh viên sử dụng Hướng dẫn này để viết báo cáo Thực tập.
 
Trân trọng ./.
14601463