Kế hoạch V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 (học vượt) và khóa 2018 trở về trước

KẾ HOẠCH
(V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 (học vượt) và khóa 2018 trở về trước

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 1A năm học 2021 - 2022, khoa Luật thông báo đến sinh viên Khóa 2019 và các bạn khóa 2018 trở về trước, hệ chính quy với thông tin thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên Luật chính quy Khóa 2019, học vượt (đợt 1) và sinh viên khóa 2018 trở về trước.
2. Thời gian và nội dung thực hiện: Sinh viên xem chi tiết tại Kế hoạch đính kèm.
 
Trân trọng ./.
14603015