TB v/v tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm học 2017 - 2018
Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cụ thể như sau:

1. Số lượng đề tài: 09 đề tài (File đính kèm)
2. Thời gian: Từ 08h00 - 11h00, ngày 08/06/2018 (Thứ Sáu)
3. Địa điểm: B-03.09, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

4. Yêu cầu: Sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài chuẩn bị bài báo cáo (Powerpoint) trong khoảng thời gian từ 10 - 15 phút.

Ngoài sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo đề tài thì sinh viên nào có quan tâm vui lòng sắp xếp thời gian tham dự buổi nghiệm thu đề tài đúng giờ. 

Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng ./.
14570422