SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Lễ tốt nghiệp tháng 03/2019 TT Mã SV HO TEN NGAYSINH NOISINH LOP DTB XL NGANH BACHE 1 1411240010 Mai Hồ Nam Trân 15/07/1996 Tp. HCM 14DTN02 3.36 Giỏi...
DSSV tốt nghiệp đợt tháng 11/2018 Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách đã hoàn thành chương trình đào tạo Đại học - Cao đẳng chính quy. Các sinh viên có tên trong danh sách nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Văn phòng Khoa...
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.30 Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận nhé.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.30 Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận nhé.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.25. Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC