Chuẩn đầu ra
Sinh viên truy cập vào link sau để xem chuẩn đầu ra:

http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/g100-chuan-dau-ra.aspx
14591941