ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA
Chuẩn đầu ra Sinh viên truy cập vào link sau để xem chuẩn đầu ra: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/g100-chuan-dau-ra.aspx
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học - 2018 Xem chi tiết trên file đính kèm. 03/9/2018 7:25:19 AM
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học Xem chi tiết trên file đính kèm. 22/8/2015 9:10:19 AM
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng Xem chi tiết trên file đính kèm. 22/8/2015 9:9:32 AM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC