V/v gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học Sinh viên và đăng ký viết bài báo khoa học năm học 2019 – 2020
  1. Link đăng ký Đề tài NCKH SV: https://forms.gle/XvWoRZE2SYh6Dpo5A
  2. Link đăng ký viết bài báo khoa học: https://forms.gle/iiAfKDT6MCKShKhs6
14583745