Biểu mẫu đăng ký NCKH SV năm học 2020 - 2021
Sinh viên/nhóm sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia NCKH vui lòng tải biểu mẫu bên dưới và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào file mềm (trường hợp chưa có tên đề tài thì để trống phần Tên đề tài, Nội dung nghiên cứuSản phẩm dự kiến). Tuy nhiên, Khoa khuyến khích sinh viên/nhóm sinh viên cần có đầy đủ thông tin về đề tài trước khi gửi phiếu đăng ký về khoa. Trường hợp chưa có GV hướng dẫn thì để trống phần GV hướng dẫn, Khoa sẽ phân công GV hướng dẫn sau khi nhận được đề tài đăng ký từ sinh viên/nhóm sinh viên.
Lưu ý: File mềm phiếu đăng ký gửi về email: khoaquantrikinhdoanh.sv@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 20.. - 20...)

Bước 2: In phiếu đăng ký, đại diện sinh viên/nhóm sinh viên ký tên và nộp về Văn phòng khoa QTKD (phòng A-02.23)

Thời gian đăng ký sẽ căn cứ vào Thông báoKế hoạch cụ thể từng năm học đăng trên website khoa QTKD. Tuy nhiên, sinh viên/nhóm sinh viên có thể gửi đăng ký trước từ tháng 08 hàng năm. 
14585244