Thông báo viết bài Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021”. Khoa QTKD thông báo đến SV các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau:

- Hạn SV gửi bài báo về Khoa: 27/03/2021
- Hạn Khoa thông báo kết quả phản biện đến SV: 29/04/2021
- Hạn Khoa gửi bài hoàn chỉnh về BTC (hạn cuối)15/05/2021
- Thời gian tổ chức: 03/07/2021.

14589543